כניסה ל - Orbit
04-6611155/6

ראשי / חדשות / הוראות היערכות למכללות הטכנולוגיות להתמודדות עם נגיף הקורונה

הוראות היערכות למכללות הטכנולוגיות להתמודדות עם נגיף הקורונה

2020-03-14 -


שלום רב,
הנדון: הוראות היערכות למכללות הטכנולוגיות להתמודדות עם נגיף הקורונה
על רקע התפתחות אירוע נגיף הקורונה בישראל, מה"ט במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פועל על
פי מדיניות והנחיות משרד הבריאות בתכלול של המועצה לביטחון לאומי אשר מנהל את האירוע ברמה הלאומית.
להלן הנחיות מקצועיות בנושאים הרלוונטיים למכללות הטכנולוגיות, בהמשך להנחיות משרד הבריאות:
1
. על מנהלי המכללות וצוות העובדים להתעדכן באופן שוטף באתר משרד הבריאות ולפעול בהתאם
להנחיות. כמו כן, יש להתעדכן בהוראות משרד הבריאות למוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה, נספח
13 ב' להנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה.
2
. יש להגדיר בכל מכללה ממונה חרום/ איש צוות אחראי לטיפול נגיף הקורונה ולהעביר את פרטי הנציג
למנהלת לשכת מה"ט, מאיה גרין.
3
. יש לפרסם לעובדי המכללה ולציבור הסטודנטים תכנית הסברה והנחיות בדבר היערכות להתמודדות עם
נגיף הקורונה.
4
. יש להנחות את עובדי המכללה והסטודנטים כי אם קיים חשד כי עובד/ סטודנט נחשף לנגיף הקורונה
)עקב חזרה מחו"ל או חשיפה ממגע ראשון( הוא נדרש שלא להגיע למכללה ולדווח באופן מיידי למנהל
המכללה או ממונה החרום ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות.
5
. מומלץ שלא לקיים נסיעות עבודה או פגישות עם נציגים מחו"ל.
6
. כלל הפעילויות של המכללות הטכנולוגיות יתבצעו באופן מתוכנן ומחושב, עם מינימום חשיפה למקומות
בסיכון. יש לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות לעניין קיום כנסים )מצ"ב( ופעילויות חוץ, לרבות סיורים
לימודיים והתנסות מעשית אצל מעסיקים.
7
. יש לדווח באופן מידי ללשכת מנהלת מה"ט, על כל מכללה טכנולוגית שקיים בה חשד או חשש לחשיפה
לנגיף הקורונה.
8
. החלטה על בידוד מכללה באופן מלא, כתוצאה מחשיפה לנגיף הקורונה, תתקבל על ידי הממונה על זרוע
העבודה, בהתייעצות עם מנכ"ל המשרד ובהכוונה של משרד הבריאות והמל"ל.
9
. יש להקפיד על רמת ההיגיינה במכללות ולהגדיל את התדירות של ניקיון הכיתות והשטחים הציבוריים,
שירותים, מטבחים וחדרי אוכל. יש לנקות באופן שגרתי משטחים וחפצים שנוגעים בהם באופן תדיר,
כגון ידיות, דלתות וברזים. הניקוי ייעשה על ידי עובדים העוטים כפפות.
10
. יש להצטייד במלאי של מוצרי ניקיון )סבונים, חומרי ניקוי, מגבונים, ממחטות נייר ושקיות ניילון
לסילוק פסולת(.
11
. יש לפרסם הנחיות במקומות בולטים לשמירה על היגיינת הידיים ועל היגיינה נשימתית, כמפורט בנספח.
12
. הבחינות הממלכתיות ימשיכו להתקיים כסדרן, יש להורות לסטודנטים הנמצאים בבידוד שלא להגיע
לבחינות. סטודנטים אלו יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד, בהתאם לנהלי מה"ט.
13
. סמסטר ב' יפתח כסדרו, אולם מומלץ להיערך לאפשרויות של הוראה מקוונת על צורותיה השונות.
______________________________________________________________________________________
לידיעתכם, מוקד 118 של המשרד, ערוך למתן מענה והכוונה לשאלות בקשר להיערכות להתמודדות עם נגיף
הקורונה.
נקיטת משנה זהירות, הקפדה על היגיינה והקפדה על הנחיות משרד הבריאות בנושא הבידוד, תבטיח את בריאות
הציבור ותסייע בצמצום התפשטות הנגיף.

בברכה,
תאיר איפרגן
מנהלת מה"ט

______________________________________________________________________________________
 

powered by: